За купувачите

 • Корисник на услугите на Купи во ЕУ може да биде секое деловно способно физичко лице и секое правно лице.
 • Со регистрацијата на 24mall.mk се стекнувате со можности да купувате производи онлајн во било кое време;
 • Да користите поволности, попусти, да бидете навремено информирани за најновите продукти и услуги како и за сите други наши активности.

Секој корисник се обврзува;
 • Да создаде само една корисничка сметка и да внесува свои точни податоци.
 • Може да внесува податоци за друго лице, ако за тоа има дозвола и е овластен.
 • Со прифаќањето на Услови за користење на услугите секој корисник изјавува дека се сложува со нив.
 • Секој корисник кој ќе се регистрира има пристап до сите содржини и може да биде корисник на сите услуги;
 • Секој корисник е одговорен лично за точноста за податоците кои ги внесува при креирањето корисничка сметка;
 • 24mall.mkго задржува правото да Ве контактира по телефон за потврда за нарачката која сте ја направиле, и да Ве контактира доколку има потреба од дополнителни информации во врска со Вашата нарачка.
 • Со секоја успешно извршена нарачка и плаќање на на вашата електронска адреса со која сте регистрирани, ќе добиете фактура во пдф формат а која има иста валидност како фактурата во хартиена форма, ако сакате да ја добиете тогаш при купувањето наведете и фактурата ќе ви биде доставена заедно со производот.
 • Производите кои се изложени за продажба се опишани според нивната официјална декларација зад која стои производителот а ние се грижиме производот како што е опишан да го добиете во таква форма и квалитет.
 • Во случај декларацијата која е поставена на 24mallне одговара на описот на производот кој сте го порачале и сте платиле за истиот, имате право да го вратите неоштетен и неупотребен.
 • Посетителите можат да објавуваат искуства, забелешки за производите или да објават идеи, коментари, прашања или други информации ако содржината на истите не е нелегална, заканувачка, навредлива или може да повреди трети лица.
 • Исто така, коментари со политичка содржина, масовни пораки, реклами и слично, категоризирано во „spam“ се забранети. Купи во ЕУ го задржува правото да ги отстрани тие пораки.


<< Назад