Услови за користење

Со вашиот пристап на http://24mall.mk се согласувате со условите кои се поставени за користење на услугите

Кој и како може да ги користи услугите;

Корисник на услугите може да биде секое деловно способно физичко лице и секое правно лице.

Секој корисник се обврзува;

  • Да создаде само една корисничка сметка и да внесува свои точни податоци.
  • Може да внесува податоци за друго лице, ако за тоа има дозвола и е овластен.
  • Секој корисник кој ќе се регистрира има пристап до сите содржини и може да биде корисник на сите услуги;
  • Секој корисник е одговорен лично за точноста за податоците кои ги внесува при креирањето корисничка сметка ;
  • Со секоја успешно извршена нарачка и плаќање на вашата електронска адреса со која сте регистрирани, ќе добиете фактура во пдф формат а која има иста валидност како фактурата во хартиена форма;


Поврзани линкови<< Назад